2_400_06Monumentul funerar Grigore Ghica IV se afla in Municipiul Bucuresti , Str. Doamna Ghica 3 sector 2 in curtea Bisericii inaltarea Domnului – Doamna Ghica.